Monday, May 25, 2009

~ Lele minaii sabangka ~

WOLIOKU … BUTON

Kobaanua mincuana giyu mamuudaa. A baaariimpu momembalina yiposaalamaanaka. Koeengati Laandi Waandi.

Boolioseaakea kasodoona karoomu. Bokeeaa bivimu mina yipogaau kalaangana yinca. Booli paraangoakea pogau pekapiina yincaa.

Laandi .. pekagaria yincamu. Fiikiriakea porikanaa yiboaasakamu. Bolii usaala boaasaka.

Laandi … maasiakea miyarangamu. Pomaa-maasiaka a membaali bentena karoo. Goraamiyu a membelai kanturuna daalamiiyu.

Laandi … yakuusii kurango te kukamatea karoku. Daangia mangaa aaana-aaana mo membalina mia malape. Saangu mo paaembaliaa… goraana mancuana, kaasiina mancuana, kasabaranaa mancuanaa.

Maasiakea miarangamu.. mangaaana-anaamu aaala kaadari minaayikadangiamiyu.. mina yipoomaa-maasiakana manga mancuananakarona

No comments: